ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЕЙНОСТИТЕ НА ЦПЛР ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВА, КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ “СОФИЯ”

За ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование “София”

ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование "София" е образователна институция, изпълняваща дейности по чл. 49, ал. 1 по Закона за предучилищното и училищното образование като център за подкрепа за личностно развитие. Правоприемник е на Столичен център за работа с деца. Центърът предлага занимания по интереси за деца и младежи на възраст между 6 и 19 години в областта на изкуствата, науката и технологиите на територията на 6 района на София в следните бази, наричани филиали: Надежда, Лозенец, Бели брези, Ботунец, Люлин и Банкя.

Обща информация за електронната система

За записване в дейностите на ЦПЛР Център за изкуства култура и образование “София” е въвена електронна система за прием. Чрез електронната система за прием всеки родител може да заяви желанието си детето му да участва в до 4 дейности в съответния филиал. За целта е необходимо всеки родител да създаде личен профил в системата, от където ще има достъп до набор от услуги. Регистрацията се извършва през регистрационния формуляр – потребителско име – имейл адрес на родителя и избрана от лицето парола за достъп. Заявленията за записване на деца в Центъра се подават от родителите/ настойниците на детето в началото на всяка учебна година или учебен срок. Всяко заявление се регистрира с входящ номер от системата. Чрез нея родителите могат да получат информация за статуса на заявлението, да добвят и редактират лични данни за себе си и детето, да получават информация за графиците на заниманията, както и съобщения от преподавателите. В случай на затруднения с регистрация и работата на системата, родителите могат да потърсят администратора чрез имейл адрес: info@artcentersofia.bg или на телефон 02/936 04 02.

Съгласие за използване на лични данни

С поставянето на отметката на “Запознат съм и приемам Общите условия за ползване на сайта” всеки потребител декларира, че е запознат/а с правата му на субект на лични данни, съгласно уредбата на Регламент 2016/679 на ЕС и на Съвета от 27.04.2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО/Общ регламент относно защитата на данните/, вътрешните актове на Република България изцяло по установения в тях ред и форма, както и е запознат с извадка на Вътрешните правила на ЦПЛР Център за изкуства, култура и образоване „София“ за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни.

С поставянето на отметката на “Запознат съм и приемам Общите условия за ползване на сайта” всеки потребител декларира, че дава съгласието си предоставените от него лични данни, както и събраните по законоустановените способи необходими лични данни, отнасящи се до него и детето му да бъдат съхранявани, обработвани, предоставяни за ползване на трети лица и на нас, архивирани и изтривани по установения ред и срокове с цел осигуряване на процеса на неговото приемането на детето ми в педагогическите форми на ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“ за включване в процесите по обучение, възпитание и социализация от момента на подаването на документите за кандидатстване в институцията до момента, когато те следва да бъдат изтрити по силата на нормативните актове.

Лицето се съгласява, че е уведомен/а съм, че всички предоставени и събрани лични данни ще се обработват по силата на нормативен акт, който изисква тяхното обработване, по силата на чл. 6, ал.1, т.1, б. б-е от Регламент 2016/679, по установените за това правила или на основание на даденото съгласие в настоящите правила.

Лицето се задължава да уведоми детето си за предоставените от него лични данни и за правата им по Регламент 2016/679.

Лицето е запознато с:

Със запознаването с настоящите правила лицето декларира, че е съгласен/на детето му да бъде снимано в изяви и събития на ЦПЛР ЦИКО „София“ с цел популяризиране на дейността на Центъра. Снимките и материалите могат да бъдат публикувани в сайта на ЦПЛР ЦИКО „София“, други медии и социални медии.

За въпроси и повече информация за дейността на ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование “София” посетете уебсайта: www.artcentersofia.bg, пишете ни на имейл адрес: info@artcentersofia.bg или се свържете с нас на телефон 02/936 04 02 в централният филиал Надежда или на телефоните на всеки един от останалите филиали.