Профил на купувача

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за резултати от работата на комисията по отваряне, разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка с предмет: „Услуги по осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и пропусквателен режим в сградите на ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование "София" – филиал „Надежда”, филиал „Лозенец“ и филиал „Ботунец”


Протокол от работа на комисията


Дата и час на публикуването:
08.01.2020г. от 17:20 часа
С уважение,
Марияна Тафрова
Възложител - Директор на ЦПЛР ЦИКО "София"

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за удължаване на срока за получаване на оферти по обществена поръчка с предмет: „Услуги по осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и пропусквателен режим в сградите на ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование "София" – филиал „Надежда”, филиал „Лозенец“ и филиал „Ботунец”

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), удължавам срока за получаване на оферти чрез обява за обществена поръчка с предмет: „Услуги по осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и пропусквателен режим в сградите на ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование "София" – филиал „Надежда”, филиал „Лозенец“ и филиал „Ботунец” публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 9095355 и в Профила на купувача на ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование "София" на 16.12.2019г., до 17:00 часа на 31.12.2019г. (вторник).

Получените оферти ще бъдат отворени на 06.01.2020г. (понеделник) в 10:00ч. в сградата на ЦПЛР ЦИКО „София“ – филиал „Надежда“, на адрес: гр. София, ул. Св. Никола Нови №22.


приложени документи


Дата и час на публикуването:
28.12.2019г. от 11:15 часа
С уважение,
Марияна Тафрова
Възложител - Директор на ЦПЛР ЦИКО "София"

Уважаеми дами и господа,

ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование "София" обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за: „Услуги по осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и пропусквателен режим в сградите на ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование "София" – филиал „Надежда”, филиал „Лозенец“ и филиал „Ботунец”

Кратко описание:предмета на поръчка включва: Извършване на денонощна невъоражена охрана и пропусквателен режим в сградите на ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование "София" – филиал „Надежда”, филиал „Лозенец“ и филиал „Ботунец”.

Офертите се подават в деловодството на ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование "София" с адрес: гр. София, ул. „Св. Никола Нови“ 22 всеки делничен ден от 09:00 на 17.12.2019г. до 17.00 на 27.12.2019г.

За повече информация можете да се запознаете с приложените документи:


приложени документи


Дата и час на публикуването:
16.12.2019г. от 15:45 часа
С уважение,
Марияна Тафрова
Възложител - Директор на ЦПЛР ЦИКО "София"